top of page

1.1 SEKSUALITETEN ER EN DEL AV ALLE MENNESKER 

Hør teksten på denne siden som lyd

1.1 Den tredelte hjernen
00:00 / 02:30

Alle mennesker er født med en seksualitet. Denne driver oss til å søke nærhet og fellesskap med andre mennesker, og er ikke bare motoren i seksuelle relasjoner og reproduksjon.


Seksualiteten utvikler seg spontant, slik også barnets kognitive og kroppslige utvikling gjør. Og disse områdene påvirker hverandres utvikling, som igjen preges av den kulturen barnet vokser opp i. 

Seksualitet er uavhengig av funksjonsevne

Om barn har en forsinket utvikling på andre områder, kan også den seksuelle utviklingen være forsinket eller annerledes. Disse barna står i fare for å bli utestengt fra viktig lek og læring, fordi de oppfattes som annerledes eller mangler ferdigheter for å kunne klare å delta. Tilrettelegging er nødvendig.

Se kapittel 1.5: Seksualitet som tema i ungdomsskolen: Seksualitetsundervisning for elever med særlige behov.

Barns seksualitet er ubevisst

Verdens helseorganisasjons (WHO) definisjon av seksualitet:

«Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes personlighet; mann, kvinne og barn. Seksualiteten er et grunnbehov som utgjør et aspekt av å være menneske, og som ikke kan skilles fra andre livsaspekter. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evnen til å oppnå orgasme, og er heller ikke summen av hele vårt erotiske liv. Alt dette kan være en del av vår seksualitet, men behøver ikke å være det. Seksualitet omfatter så mye mer, den finnes i energien som driver oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og nærhet. Den uttrykkes i det vi føler, hvordan vi beveger oss, hvordan vi berører andre og selv blir berørt. Seksualiteten handler om å være sensuell, så vel som å være seksuell. Seksualiteten påvirker altså våre tanker, følelser, handlinger, og vårt samspill med andre mennesker.»

Barn og unge skal oppdras til å bli trygge og selvstendige, også på det seksuelle området

Mange vil si at vi i Norge er opptatt av at barn og unge skal få være frie og selvstendige, og at barn skal høres og sees, helt bokstavelig. Det kan gi seg utslag i at små barn får lov til å springe nakne rundt om sommeren og at de kan være nakne i svømmehallen. Mange tillater at gutten på 3 år fikler med tissen sin, også der andre kan se dette. Man er ofte noe mer tilbakeholdne med jenter som gjør det samme. Mange er også opptatt av at barnet skal få svar på spørsmålene det måtte komme med, og gjør ikke unntak dersom dette handler om kropp og kjønn. Det er også et ønske om at barn skal få utvikle et syn på kropp og seksualitet som ikke er preget av en usunn skam, selv om omsorgspersoner av og til synes det kan være vanskelig å vite hvordan dette skal gjøres i praksis.


Ettersom barnet blir større og blir ungdommer, så vil vi at de skal få et reflektert og sunt forhold til egen kropp, egen seksuelle orientering, og eget kjønn samt forstå de sosiale ferdighetene som trengs når seksualiteten settes mer i spill. Det handler om å kunne ta vare på seg selv og andre, og ikke være grenseoverskridende eller la seg utnytte. Dette kan være krevende fordi det å ha sunne og gode relasjoner til andre mennesker og til seg selv, er en stadig prosess. Denne prosessen henger tett sammen med tilgangen barnet har til gode omsorgspersoner og forbilder i trygge og nære relasjoner. Seksualitet og relasjon er derfor sterkt sammenvevd, og kan ikke skilles.

Oppsummert kan vi si at en sunn seksuell utvikling er avhengig av kultivering, det vil si: av veiledning og gode grenser. Det er i denne sammenhengen helsesykepleiere virker, og kan være viktige fagpersoner for foresatte og andre omsorgspersoner rundt barnet.

Fra en ubevisst til bevisst seksualitet

Sped- og småbarns seksualitet er vesensforskjellig fra voksnes seksualitet, selv om dens funksjon kan ha likhetstrekk. Seksualiteten driver oss fra vi er små av, til å søke nærhet og relasjoner med andre. Den gjør også at vi ønsker å gjenta den gode følelsen og pirringen som kroppen har når man opplever gode berøringer.

Seksualiteten har ikke noen særlig betydning for barn, dvs at de har ikke utviklet en bevissthet om at noe er seksuelt eller ikke. Vi vet ikke helt når barn forstår dette, men etter hvert utvikler barnet en opplevelse av at kropp, og da særlig kroppsdeler og funksjoner knyttet til rumpe, penis, vagina/skjede og pupper, er noe intimt og mer privat, og gjemmer seg litt unna når man f.eks. tar på seg selv eller leker doktorlek. Samtidig er også denne forståelsen av seksualitet hos barnet samt deres seksuelle atferd, annerledes enn den voksne seksualiteten. Gjennom puberteten går ungdommer fra en barnslig måte å forstå og å forholde seg til kropp og seksualitet på, til å få en voksen forståelse av det samme. I takt med denne forståelsen utvikles også den seksuelle atferden.

Illustrasjon av to jenter som omfavner hverandre og kysser

Illustrasjon: Solveig Berger

REFLEKSJONSOPPGAVE 1.1
Send inn svar

Her kommer refleksjonsspørsmål (hentes fra Collection). Vis skjemafelter hvis bruker er innlogget. Hvis bruker allerede har sendt inn svar, vis frem tidligere innsendt svar, og bytt ut teksten på knappen til "Oppdater svar".

Tilbakemelding til bruker.

bottom of page