top of page

2.5 HÅNDTERING AV BEKYMRINGSFULL OG PROBLEMATISK SEKSUELL ATFERD

Plikt til å beskytte

Når ungdom viser en seksuell atferd som kan skade andre eller seg selv, er det de voksnes plikt å reagere samt sørge for hjelp og nødvendig beskyttelse. Noen ungdommer er ekstra sårbare for å bli utsatt for, eller selv utvikle uakseptabel seksuell atferd. Dette kan være unge med ulike funksjonshemminger, som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, fra dårlige sosioøkonomiske kår eller som har en forstyrret utvikling eller sosialisering. 

Tidlig innsats

Tidlig innsats handler om å gi unge god kunnskap om seksualitet, fange opp tegn til skjevutvikling og gi hjelp og støtte til sunn seksuell utvikling. Å snu uheldige utviklingsmønstre i forhold til seksualitet på et tidlig tidspunkt, vil hjelpe unge til seksuell glede og mestring, og hindre grenseoverskridende handlinger og krenkelser/overgrep. Tidlig, tydelig og tilpasset tilbakemelding er den viktigste intervensjonen for å snu uheldige utviklingsmønstre. Det kan gjøres ved å invitere den unge med bekymringsfull atferd til gjentatte samtaler, kartlegge sårbarheter og styrker, og gi veiledning og individuell alderstilpasset opplæring. Materiell/hjelpemidler som kan brukes i samtaler er bl.a: Pornoplaneten, samtykkefilmer, Play it right. Nettsiden ung.no har artikler som kan være til god hjelp både for helsesykepleier og den unge.

  

Et veiledningsverktøy «Hva-Er-Innafor» for ungdom i alderen 13-19 år er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med fagfolk og Bufdir, og er laget for å forebygge problematisk eller skadelig atferd. Verktøyet fokuserer på sunn seksualitet og er som helhet ment å skape bevisstgjøring og selvinnsikt gjennom ungdommens egen nysgjerrighet og utforsking av tema. Verktøyet finnes på ung.no og er todelt. I den ene delen kan ungdommene lære om ulike temaer innen seksualitet (samtykke, seksuell lavalder, grenser, pornografi og gaming, bilder og video, tanker og fantasier, onanering, pedofili). I den andre delen kan unge ta en anonym test og velge mellom ulike situasjoner innen problematisk seksuell atferd. Testen ender med at de får en tilbakemelding som sier noe om de går over egne eller andres grenser. De får også forslag til hvordan de kan regulere seg selv, og  hvordan de kan få videre hjelp.

Situasjoner som presenteres her er sextanker om:

 • En som ikke vil.

 • En i familien.

 • Et dyr eller en dukke.

 • En som sover eller er ruset.

 • En som er sårbar eller mye yngre.

 • Nakenbilder og videoer.


Andre konkrete tidlige intervensjoner kan være å:

 • Gjøre seg tilgjengelig for elevene ved å være i miljøet, delta i fellesaktiviteter, etc.

 • Holde generelle foreldremøter med fokus på sunn seksualitet, holdninger og forebygging av seksuell trakassering/grenseoverskridelser.

 • Etablere samarbeid med kontaktlærer omkring enkeltelever for ekstra oppfølging.

 • Etablere samarbeid med foresatte om det ikke mistenkes at den unge er utsatt for vold og overgrep i heimen.

 

For noen er en tydelig og tilpasset tilbakemelding ikke nok for å hindre ytterligere bekymringsfulle episoder eller at atferden eskalerer og blir skadelig. Dette kan gjelde:

 • Unge som selv opplever eller mistenkes for å ha utviklet en avhengighet av pornografi.

 • Unge som bruker pornografi som erstatning for kjedsomhet eller flukt fra vanskelige tanker og følelser.

 • Unge som ikke respekterer andres intimgrenser.

 • Unge som gjentar seksuelle handlinger uten samtykke.

 • Unge som benytter seg av overgrepsmateriale og seksualiserte bilder av barn til seksuell opphisselse og stimulering. Særlig bekymringsfullt er bruk av overgrepsmateriell rettet mot spedbarn.

RESSURSER

Jeg vet

«Jeg vet» er en gratis læringsressurs for barnehager og skoler (b.la for 8.-10. trinn og videregående skole) om mobbing, vold og overgrep.

Veiledningsverktøy for ungdom på ung.no

Pornoplaneten

Planet porno - et lærerikt diskusjonsspill for ungdom over 14 år.

Seksuell atferd

En ressursside for fagpersonell. Sunn seksuell utvikling og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.

Snakke med barn

En samtale kan skape tillit og trygghet, men også det motsatte. Snakkemedbarn.no skal hjelpe deg å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.

UNG.NO

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

BUP og habiliteringstjenesten er viktige samarbeidspartnere

Viktige samarbeidsinstanser for helsesykepleier i slike saker vil kunne være instanser som kan gi en bredere utredning og behandling, som BUP og habiliteringstjenesten. Sistnevnte vil være aktuell dersom den unge har kognitiv funksjonsnedsettelse eller autismespektervansker.

Viktig å følge med samt loggføre

Ved mistanke om problematisk seksuell atferd er det viktig å følge med og observere for å samle nødvendig informasjon til eventuelle tiltak, samt støtte og veilede den unge til sunn og god seksualitet. For ungdom er det viktig at de voksne er tydelige, omsorgsfulle og konsekvente.


Skriv gjerne ned det du ser og hører. Dette kan være en god logg i en eventuell fremtidig håndtering av en sak. Det kan være glidende overganger mellom problematisk seksuell atferd til en klar skadelig seksuell atferd som må stoppes.

Å snakke med barn og unge om vanskelige tema

I samtaler med barn som utviser bekymringsfull atferd er det viktig å tørre å stille spørsmål om hvordan barnet har det, og følge opp egen bekymring med flere samtaler. Tillit kan bygges ved å bry seg og vise interesse ved å stille åpne spørsmål, vise trygghet og tåle fortellingene. Ungdom forteller ofte til en de har spesiell tillit til, og dette kan ofte være en lærer eller en helsesykepleier. Denne tilliten skal man forsøke å opprettholde selv om man må ha hjelp av andre for å hjelpe (f.eks. Bup) og en er pålagt å avverge vold og overgrep. Vær fordomsfri og inkluderende i spørsmålene og vis at du er tilgjengelig og ønsker å hjelpe.

Vær bevisst egen språkbruk

Når man snakker med unge om salg og bytte av sex bør man være særlig bevisst på egne følelser og forestillinger knyttet til tematikken. Ikke bruk ord og uttrykk som kan påføre ekstra skam eller stigma. Unngå å bruke ord som prostitusjon, prostituert, selge sex, selge kroppen din hvis den unge ikke bruker disse ordene selv. Ha fokus på at dette er en handling hen har gjort, og forsøk å få hen til å reflektere rundt hvilken funksjon denne handlingen har i hens liv. Det er viktigere å finne ut om vedkommende er i en sårbar situasjon med grunn til bekymring, fremfor å definere handlingen som salg og bytte av sex.

 

Les mer på www.seksuellatferd.no og sjekk ut Emilie (16 år) på www.snakkemedbarn.no

Jobbing med seksuelt nedsettende språkbruk, holdninger og ukulturer

Bruk av kjønnsord, nedsettende begreper og seksuell legning som skjellsord, skaper usunne miljø. Noen kan føle seg støtt og sjikanert, eller slik sjargong blir adaptert og akseptert som normalt. Begge deler er uheldig for holdningsdannelser og respekt for hverandre. I mange tilfeller kan slik språkbruk følges av fysiske grenseoverskridende berøringer som f.eks beføling av pupper, klaps på rumpa, etc. Som helsesykepleier ved ungdomsskoler og videregående kan du bidra til å skape en enhetlig forståelse og håndtering av dette ved skolen, og f.eks delta i utarbeidelse av kjøreregler for språkbruk og fysiske berøringer. Det anbefales også at helsesykepleier deltar i foreldremøter og foreldresamtaler for å informere om hvordan temaet er blitt jobbet/jobbes med.

Jobb tverretatlig

Andre faglige råd er å ta kontakt med andre etater for samarbeid, f.eks med barnevernstjenesten for veiledning og kartlegging av klassemiljø, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for kartlegging av elever og systemisk endringsarbeid.

Illustrasjon av en voksen person i samtale med en ungdom

Illustrasjon: Solveig Berger

Morten Jensås Lundgren deler erfaringer fra samtaler med ungdom som har begått skadelige seksuelle handlinger.

Spilletid: 0:49

Tore Follestad snakker om å bygge relasjon til ungdom.

Spilletid: 1:10

REFLEKSJONSOPPGAVE 2.5
Send inn svar

Her kommer refleksjonsspørsmål (hentes fra Collection). Vis skjemafelter hvis bruker er innlogget. Hvis bruker allerede har sendt inn svar, vis frem tidligere innsendt svar, og bytt ut teksten på knappen til "Oppdater svar".

Tilbakemelding til bruker.

Ung.no sine selvhjelpstiltak: https://www.ung.no/selvhjelp

Morten Jensås Lundgren snakker om hvem som kan bistå helsesykepleiere i vanskelige saker.

Spilletid: 0:40

bottom of page