top of page

Oddfrid Skorpe

Oddfrid er utdannet psykolog og har en doktorgrad i psykologi. Arbeider ved RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Koordinerer Nasjonalt kompetansenettverk om barn og unge med skadelig seksuell atferd og REBESSA (Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd).

MEDVIRKENDE

Marita Sandvik

Marita er utdannet vernepleier. Arbeider som fagrådgiver ved avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri og ved RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Koordinerer REBESSA (Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd).

Tone B. Aanderaa

Tone er helsesykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning NACS. Hun jobber ved helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo kommune. Har også jobbet med barn og ungdom i en årrekke på helsestasjon og videregående skole og har utarbeidet undervisningsopplegg om kropp og seksualitet.

Tore Holte Follestad

Tore er sykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning,  undervisning og opplysning NACS. Han jobber som sexologisk rådgiver og tilbyr individualsamtaler og parsamtaler.
Har lang erfaring fra å undervise i ulike temaer innenfor sexologi på høyskole- og universitetsnivå. 

Margrete Wiede Aasland

Margrete er utdannet førskolelærer og spesialist i sexologisk rådgivning NACS. Hun har gitt ut bøker om barn og seksualitet og om seksuelle overgrep mot barn. Har i mange år arbeidet som terapeut og er en kjent foredragsholder.

Morten Jensås Lundgren

Morten er spesialist i klinisk pedagogikk. Han arbeider som rådgiver ved RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Har tidligere jobbet i Bufetat i Nasjonalt spisskompetansemiljø, behandling for ungdom. Har jobbet som behandler ved BUP med særlig ansvar for utredninger av barn og unges aggressive og voldelige atferd samt bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. Er med i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).

Hva er en sexolog?

Tittelen "sexolog" er ikkje beskytta. Det vil seie at alle som arbeider med seksuelle problemstillingar, kan bruke tittelen. Sexologar som bruker bokstavane NACS etter tittelen, er derimot godkjende (autoriserte) av den nordiske foreininga for klinisk sexologi (Nordic Association for Clinical Sexology). Forkortinga NACS etter tittelen tyder at sexologen oppfyller sexologiforeininga sine krav til grunnutdanning, sexologisk utdanning og sexologisk praksis. NACS er ei privat ordning og skal ikkje forvekslast med autorisasjonsordninga styresmaktene har for helsepersonell.

Det finst to typar NACS-autorisering for sexologar som driv klinisk praksis i Noreg:

Spesialist i sexologisk rådgjeving NACS
Disse sexologene har minimum tre års helse- eller sosialfaglig bakgrunn med en godkjent videreutdanning i sexologi og erfaring fra sexologisk rådgivning.

Spesialist i klinisk sexologi NACS
Desse sexologane har ofte fem års grunnutdanning som lege eller terapeut med ei godkjend vidareutdanning i sexologi og erfaring frå sexologisk terapi/rettleiing.

NACS-godkjende sexologar som også er helsepersonell, har teieplikt på lik linje med anna helsepersonell. Tilhøyrer sexologen ei anna yrkesgruppe, vil teiepliktreglane for grunnprofesjonen gjelde. NACS-autoriserte sexologar skal følgje Norsk forening for Klinisk Sexologi sine etiske retningslinjer uavhengig av grunnutdanning.

Kilde: Helse Norge sine nettsider: https://www.helsenorge.no/sex-og-samliv/sexolog/

Knut Hermstad

Knut er spesialist i klinisk sexologi NACS, teolog og familieterapeut. Jobber som rådgiver ved RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og har lang erfaring fra behandling til personer som har begått eller er utsatt for seksuelle overgrep, generelle par- og relasjonsproblemer, sakkyndigarbeid og utredning/risikovurdering på oppdrag fra barnevern og rettsvesen.

Bente Vikran Ingebretsen

Bente er helsesykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning NACS. Har også videreutdanning i barn og unges psykiske helse. Jobber nå som sexologisk rådgiver ved Kompetansesenteret for kjønn og seksualitet i Trondheim kommune. Har i mange år jobbet som helsesykepleier i helsestasjon for småbarn, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

TEKSTFORFATTERE OG KURSANSVARLIGE

FOREDRAGSHOLDERE

bottom of page