top of page

BTI-modellen

BTI–modellen (bedre tverrfaglig innsats) kan brukes for å sikre en helhetlig og koordinert innsats.

Bok: Dialog om seksualitet, s.41-49

En praktisk innføring i ulike temaer du kan møte på i samtaler knyttet til seksualitet.

Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Bufdir: Hva er funksjonsnedsettelse?

Funksjonsnedsettelse innebærer tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.

Bufdir: Lhbtiq-ordlista

Lhbtiq-ordliste på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets hjemmesider.

Bufdir: Melde fra til barnevernet

Når offentlig ansatte og andre med meldeplikt etter barnevernloven § 6-4 har plikt til melde fra til barnevernet.

Bufdir: Seksuell orientering

Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Handlingsplan: Trygghet, mangfold og åpenhet

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024.

Harry Benjamin Ressurssenter

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er en landsdekkende pasient- og brukerorganisasjon for personer og pårørende til personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer.

Helsedirektoratet: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Nasjonal faglig retningslinje fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet: Undervisnings- og informasjonsmateriell om kjønn og seksualitet

Seksualitetsundervisningen bør starte tidlig i barndommen og fortsette gjennom ungdomstiden. Personer med kort botid i Norge og personer med utviklingshemming kan ha behov for undervisning i voksen alder.

Hva er autismespekterforstyrrelse? (ASF)

En informasjonsplakat som illustrerer og forklarer autismespekterforstyrrelser.

Ja betyr ja: Norske Kvinners Sanitetsforening

Kampanjen «Ja betyr ja» skal forebygge festvoldtekter blant ungdom.

Jeg vet

«Jeg vet» er en gratis læringsressurs for barnehager og skoler (b.la for 8.-10. trinn og videregående skole) om mobbing, vold og overgrep.

Lovdata

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Stiftelsen kan også bidra til forskning og utvikling innenfor stiftelsens formål.

Møder mellem offer og krænker

Madsen K. S. & Andersson, H. (2016). Møder mellem offer og krænker. En antologi om mægling i en terapeutisk ramme ved seksuelle overgreb. Frydenlund forlag.

NFSS Nettverk: Funksjonsnedsettelse, seksualitet og samliv

NFSS er et landsdekkende nettverk for fagpersoner som arbeider med seksualitet og funksjonsnedsettelse. Nettverket er en viktig ressurs i kunnskapsformidling og utvikling av tilrettelagt informasjons- og undervisningsmateriell.

Politiet: Hvor går grensene?

Hva er voldtekt? Det finnes regler for sex som står i straffeloven. Seksuelle handlinger skal alltid være frivillig.

Politiet: Trygg nettbruk

Internett er en viktig del av våre liv, spesielt for barn og unge. Bli oppmerksom på hvilke situasjoner som kan oppstå og lær hvordan du kan beskytte deg og dine mot ubehagelige opplevelser og nettovergrep.

Politiet: Trygg nettbruk, Delbart?

Barn og unge bruker mobiltelefoner og apper som legger til rette for å ta og dele bilder og videoer. Mange seksualiserte bilder og videoer kommer på avveie.

Pornoplaneten

Planet porno - et lærerikt diskusjonsspill for ungdom over 14 år.

Redd barna, Snakk med oss!

Håndbok om hvordan samtale med barn og unge om kroppspress, nakenbilder og pornografi på nettet.

Ressursenhet V27 Betanien Bergen: Planet Porno

Planet porno - et lærerikt diskusjonsspill for ungdom over 14 år.

SNL sin definisjon av kjønnsidentitet

Les definisjonen av kjønnsidentitet på Store norske leksikon (SNL) sine nettsider.

Samtaleverktøy om utviklingshemming

Samtaleverktøyet "Hva er utviklingshemming?" kan benyttes som forberedelse til utredning og i samtaler om hva som kjennetegner diagnosen. Samtaleverktøyet består av plakater og samtalekort med illustrasjoner og enkel tekst. Materialet er tilpasset barn og ungdom.

Seksuell atferd

En ressursside for fagpersonell. Sunn seksuell utvikling og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.

Sex og politikk

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og politikk: Kunnskap

Sexogpolitikk.no sitt undervisningsmateriale Uke 6 (ungdomsskolen) og Uke 16 (videregående skole).

Sex og samfunn

Sex og samfunn er et gratis tilbud for alle under 25 år, uavhengig av bostedsadresse.

Sex og samfunn: Kjønn og identitet

Hvem er du og hva er din identitet? Dette er spørsmål du kan stille deg angående egen seksuell identitet og kjønnsidentitet.

Sex og samfunn: Metodeboka på nett

Metodeboka er nå tilgjengelig på nett! eMetodeboka er gratis, takket være støtte fra Helsedirektoratet.

Sex og samfunn: Ressurs til seksualitetsundervisning

Sex og samfunn har utarbeidet en ny ressursguide for seksualitetsundervisning på ungdomstrinnet.

Sibling abuse: a knowledge and practice overview.

Yates, P. & Allardyce, S. (2021). Sibling abuse: a knowledge and practice overview.

Slettmeg.no

Slettmeg.no er en gratis råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.

Snakke med barn

En samtale kan skape tillit og trygghet, men også det motsatte. Snakkemedbarn.no skal hjelpe deg å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.

Snakke med barn: Emilie 16 år

Emilie har kommet med mange nye og dyre ting på skolen. Hun har satt seg inn i en bil med en eldre mann. Hvor kommer tingene fra?

Statens barnehus

Statens barnehus har anbefalinger om hvordan en skal gå fram ved mistanke om vold og seksuelle overgrep, og også om hvordan en skal dokumentere funn.

Trafikklyset på seksuellatferd.no

En guide for voksne til å identifisere, vurdere, og gi respons på seksualitet som fremmer bekymring.

UNG.NO

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Udir: Film om kjønn og likestilling

Målet om at begge kjønn skal ha like muligheter betyr ikke at jenter og gutter skal bli like eller at noe eventuelt skal tas bort. Det handler om å utvide handlingsrommet og gi flere muligheter, og at forventninger vi har til kjønn ikke skal begrense barn.

Udir: Støtte til undervisning om kjønn og seksualitet

Støtteressursen viser hvordan temaene kjønn og seksualitet er del av Kunnskapsløftet 2020 både i grunnskolen og i videregående opplæring.

Undervisningsopplegg: Pubertet og seksualitet

Dette undervisningsopplegget er utarbeida for barn og unge med Asperger syndrom og høgtfungerande autisme.

Utdanningsnytt: Pornografi og kritisk tenkning

Pornografi er en del av mange ungdommers hverdagsliv, og en god undervisning om dette temaet krever at læreren er bevisst på sine undervisningsstrategier.

Veiledningsverktøy for ungdom på ung.no

RESSURSBIBLIOTEK

På denne siden har vi samlet alle ressursene som ligger på ulike plasser i veilederen.

bottom of page