top of page

1.5 SEKSUALITET SOM TEMA I UNGDOMSSKOLEN

Repetisjon fra barneskolen er bra

Når de unge begynner på ungdomsskolen er de 13 år. De fleste er allerede godt i gang med pubertetsutviklingen, og temaet skal allerede ha vært oppe i barneskolen. Likevel er det greit med en repetisjon. Mye skjer i denne tiden, og det en snakket om i 5.klasse om “mens og slikt” var kanskje ikke så aktuelt da, men høyaktuelt nå.

Rent biologisk, kort og godt:

Puberteten starter når kjønnskjertlene begynner å produserer kjønnshormoner

Hos jenter:

 • Kjønnsbehåring

 • Vekst av bryster, ytre og indre kjønnsorganer

 • Eggløsning og menstruasjonsblødning

ANSVAR

ANSVAR

ANSVAR

ANSVAR

GJØREMÅL

GJØREMÅL

GJØREMÅL

 • Betydelig lengdevekst skjer hos både jenter og gutter. Huden og håret blir fetere og mange får kviser. I tillegg svetter de mer enn før.

 • Puberteten inntrer gjennomsnittlig et par år tidligere hos jenter enn hos gutter.

Hos gutter vil denne aktiveringen føre til:

 • Kroppsbehåring og skjeggvekst

 • Økt muskelfylde

 • Stemmeskifte

 • Vekst av ytre og indre kjønnsorganer og regelmessig sædavgang

Bedre på prevensjonsmidler enn på nytelse og lyst?

Helsesykepleiere er gode på fysiologi og anatomi, og har ingen vansker med å fortelle om hva som skjer i kroppen ved pubertetsutvikling, menstruasjon, svangerskap og fødsel. Seksuelt overførbare infeksjoner og uønskede graviditeter er også enkle tema å snakke om. Hva så når det kommer til gleden og de gode følelsene som er forbundet med seksualiteten. Hvor ofte opplever elevene at de får undervisning om erogene soner, orgasme, onanering og nytelse?

Det er stor grunn til å tro at dersom ungdommene hører om det positive rundt seksualiteten først, vil de også bli mer lydhøre når helsesykepleier skal snakke om å respektere sin egen kropp og det å sette grenser.

Kjønns- og legningsnøytralt språk

Det er viktig at man etterstreber et kjønns- og legningsnøytralt språk. Ta ikke som en selvfølge at kjæresten til jenta som kommer inn på kontoret ditt er en gutt. Bruk kjønnsnøytral benevnelse som “kjæresten”. Spør hvis du må vite, men tenk over om det er nødvendig. Samtidig kan kjønn bidra til å forstå meningsinnholdet i en handling, og derfor være viktig informasjon.

Vit forskjellen på kjønnsidentitet og seksuell orientering

Termene «kjønnsidentitet» og «seksuell orientering» blir ofte nevnt i samme setning, og blir derfor lett blandet sammen. Det er viktig å huske at seksuell orientering er helt uavhengig av hvilket kjønn du definerer deg som.

Seksuell orientering handler om hvem en blir forelsket i, hvem en blir seksuelt tiltrukket av, og hvem man eventuelt ønsker å være kjæreste med. Andre begreper som brukes er seksuell identitet eller preferanse.

 

Kjønnsidentitet er en persons subjektive opplevelse av å tilhøre et bestemt kjønn. For de fleste mennesker så samsvarer kjønnsidentiteten med fødselskjønn, men dette gjelder ikke alle. «Opplevd kjønn» er et begrep som også brukes.

Like rettigheter

På regjeringen.no står det at “Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk”. Temaet er svært viktig å ta opp i ungdomsskolen både for å hjelpe ungdommene å stå frem som dem man er, men og også for å skape toleranse og forståelse for mangfoldet.

Anbefalte nettsider med verktøy en kan bruke når en skal undervise om seksualitet i skolen

Seksualitetsundervisning for elever med særlige behov

Seksualitetsundervisning må ta hensyn til ungdom med nedsatt funksjonsevne. Ungdom med nedsatt funksjonsevne omfatter flere ulike grupper, inkludert unge med synshemming, bevegelseshemming, hørselshemming, utviklingshemming og unge med psykososiale funksjonsnedsettelser. Flere kroniske sykdommer kan også innebære funksjonsnedsettelse.
 
Det er viktig at skolehelsetjeneste (og lærere) også har god kompetanse på funksjonshemmede og seksualitet. Seksualitetsundervisning for elever med særlige behov kan kreve særlige tilpasninger med bl.a ekstra veiledning, utarbeiding av «bruksanvisninger», repetisjoner og tett oppfølging. Ungdom med nedsatt funksjonsevne er en sårbar gruppe både for å bli utsatt for overgrep, og selv utvikle en grenseoverskridende atferd.
 
Når en skal snakke med eller gi undervisning og veiledning til unge som strever med å forstå sosiale relasjoner, er det viktig å tilpasse stoffet ut ifra det den enkelte strever med. Sosiale vansker kan bestå av en eller flere utfordringer, bla vanskeligheter med å forstå sosiale signaler og gjensidig samspill, bruk av metaforer og ironi, identifisere følelser og ansiktsuttrykk, å ta andres perspektiv mm. Noen kan også streve med å skille mellom fantasi og virkelighet.
 
For mange vil det være behov for å få visualisert samtale-temaene ved bruk av bilder, at samtalene ikke varer for lenge og at man snakker om ett tema av gangen. Mange vil trenge ekstra tid til oppgaver og tema som skal gjennomgås. En støtteperson (foreldre eller andre trygge voksne) kan være fint å involvere for å kunne følge opp spørsmål og refleksjoner rundt seksualitet, og gi hjelp til å tolke ungdommen en har foran seg om denne har vanskelig for å uttrykke seg.
 
Unge med fysisk funksjonshemming kan ha behov for kunnskap og veiledning på hvordan en kan tilrettelegge for muligheter til å gjennomføre seksuell aktivitet. Dette kan f.eks gjelde ungdom med CP hvor det kan være vanskelig å gjennomføre onani.
 
Habiliteringstjenesten for barn og unge kan være en drøftingspartner omkring seksualitetsundervisning og veiledning til unge med særlige behov.

Seksualitetsundervisning for elever med en annen kulturbakgrunn

Vårt samfunn er preget av et stort kulturelt mangfold. Dette gjenspeiles i at barn og unge har ulik bakgrunn når det gjelder kunnskap, holdninger og åpenhet til kropp, seksualitet og kjønnsidentitet. En utfordring her er å imøtekomme ulike behov for kompetanse, samtidig som det er viktig at alle barn og ungdommer får samme informasjon og utvikler så lik kunnskap som mulig.

Det er viktig å være oppmerksomme på språkbarrierer hos unge med annen kulturbakgrunn. Noen kan mangle språk for å uttrykke følelser, noen kan ha vokst opp i miljø der seksualitet og nakenhet forbindes med skam der skammen vanskeliggjør kommunikasjon, og noen kan ha vokst opp i konservative miljø der seksualitet og lyst ikke skal snakkes om.

Enslige mindreårige flyktninger er en særlig sårbar gruppe ungdommer som kan ha opplevd traumer og overgrep før og under flukten til Norge, og som kan mangle voksne omsorgspersoner og rollemodeller.

Samtaler, undervisning og veiledning til unge med annen kulturbakgrunn bør tilrettelegges ved å:

 1. Tilegne seg kunnskap om den enkeltes kulturbakgrunn.

 2. Bruke tolk ved behov (ofte nødvendig selv om den unge snakker godt norsk). Snakk med den unge eller familien før du velger tolk (ofte vanskelig å snakke om seksualitet foran tolk fra eget miljø).

 3. Informere om taushetsplikt og avvergeplikt, men forsikre om at ingenting gjøres uten å informere først.

 4. Sikre en felles forståelse av tema, ord og begrep.

 5. Ikke gjør forskjellene større enn de er, lytt deg inn.

RESSURSER

Undervisningsopplegg: Pubertet og seksualitet

Dette undervisningsopplegget er utarbeida for barn og unge med Asperger syndrom og høgtfungerande autisme.

Hva er autismespekterforstyrrelse? (ASF)

En informasjonsplakat som illustrerer og forklarer autismespekterforstyrrelser.

Samtaleverktøy om utviklingshemming

Samtaleverktøyet "Hva er utviklingshemming?" kan benyttes som forberedelse til utredning og i samtaler om hva som kjennetegner diagnosen. Samtaleverktøyet består av plakater og samtalekort med illustrasjoner og enkel tekst. Materialet er tilpasset barn og ungdom.

NFSS Nettverk: Funksjonsnedsettelse, seksualitet og samliv

NFSS er et landsdekkende nettverk for fagpersoner som arbeider med seksualitet og funksjonsnedsettelse. Nettverket er en viktig ressurs i kunnskapsformidling og utvikling av tilrettelagt informasjons- og undervisningsmateriell.

Bufdir: Hva er funksjonsnedsettelse?

Funksjonsnedsettelse innebærer tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.

RESSURSER

SNL sin definisjon av kjønnsidentitet

Les definisjonen av kjønnsidentitet på Store norske leksikon (SNL) sine nettsider.

Helsedirektoratet: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Nasjonal faglig retningslinje fra Helsedirektoratet.

Handlingsplan: Trygghet, mangfold og åpenhet

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024.

Udir: Støtte til undervisning om kjønn og seksualitet

Støtteressursen viser hvordan temaene kjønn og seksualitet er del av Kunnskapsløftet 2020 både i grunnskolen og i videregående opplæring.

Sex og samfunn: Ressurs til seksualitetsundervisning

Sex og samfunn har utarbeidet en ny ressursguide for seksualitetsundervisning på ungdomstrinnet.

Sex og politikk: Kunnskap

Sexogpolitikk.no sitt undervisningsmateriale Uke 6 (ungdomsskolen) og Uke 16 (videregående skole).

UNG.NO

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

REFLEKSJONSOPPGAVE 1.5
Send inn svar

Drøft påstanden: Helsesykepleiere er bedre på prevensjonsmidler enn på nytelse og lyst.

Tilbakemelding til bruker.

Boka "Dialog om seksualitet", s. 41-49: https://www.rvtsost.no/bestill

Tore Follestad snakker om egne fordommer og stereotypier om ungdom fra bestemte miljøer.

Spilletid: 3:12

bottom of page