top of page

2.1 OM BEKYMRINGSFULL OG PROBLEMATISK SEKSUELL ATFERD

Bekymringsfull eller problematisk seksuell atferd er utenfor det som betegnes som sunt. Det er atferd med bekymringsfull intensitet og hyppighet eller atferd som ikke samsvarer med alders- eller utviklingsmessig modenhet. Det kan også være ulikhet i dominans ved at en for eksempel opptrer truende eller tilbyr noe (f.eks klær eller penger), for at den andre skal være med på seksuell aktivitet.

Andre tidlige tegn på en mulig seksuell skjevutvikling i alderen 13-19 år kan være generelle atferdsproblemer, å være opphengt i pornografi, seksuell chat med noen mye eldre enn en selv, seksuelt aggressivt språk og væremåte. Det kan være deling av gjenkjennende informasjon med ukjente på nettet, deling av nakenbilder, episoder med kikking, blotting eller berøring av jevnaldrende uten samtykke.

Trafikklyset kan hjelpe oss med å skille

Enkelte ganger kan det være vanskelig å skille mellom sunn seksuell utforskning og en seksuell atferd som er bekymringsfull og skadelig både for den som utøver atferden og den som utsettes.  Kunnskap om normal utvikling og tegn på at atferden skifter karakter, er derfor viktig.  Seksuell atferd kan ha ulike motiver og intensjoner for barn og unge i forskjellige utviklingsstadier. «Trafikklyset» er et godt hjelpemiddel til å identifisere og vurdere seksuell atferd som vekker bekymring. (Se Trafikklyset på www.seksuellatferd.no)

«Trafikklyset» er et godt hjelpemiddel til å identifisere og vurdere seksuell atferd som vekker bekymring.

Seksualitetsundervisning viktig for sunn seksuell utvikling

Kunnskap om kropp, følelser og relasjoner er viktige forutsetninger for livsmestring og helse. Slik kunnskap gjør det lettere for ungdom å skille mellom positive og problematiske berøringer og tilnærmelser, og kan senke terskelen for å si ifra til voksne ved krenkelser eller overgrep. Kunnskap om seksualitetens mangfold og variasjon kan videre forebygge både fordommer, mobbing og trakassering.

Barneombudets rapport (2018) om seksuelle krenkelser blant ungdom viser at barn og unge ønsker seg mer seksualitetsundervisning, der grenser og bruk av sosiale medier er spesielt viktig. Elever etterspør i større grad undervisning på mellommenneskelige tema som de synes er vanskelige å håndtere som f.eks grenser, samtykke, ansvar, overgrep, kjønns- og seksualitetsmangfold og porno. Mange lærere kan føle seg utrygge og lite bekvemme med å undervise i disse temaene og overlater kanskje alt ansvar for dette til skolens helsetjeneste/helsesykepleier. Dette er uheldig da god seksuell helse skapes i samspill mellom flere miljøer. Både skole og helsetjenesten er viktige bidragsytere her.

Seksualitetsundervisning og tematisering av pornobruk er en viktig motvekt til pornografiens uttrykk og påvirkningskraft.  Unge trenger hjelp til å reflektere og snakke om hva porno er og hvordan porno kan være med på å påvirke vårt syn på kjønn, seksualitet og kropp. Et viktig tiltak er å gi ungdom verktøy til kildekritikk, kunnskap om gode informasjonskilder og trygge informasjonskanaler som de selv kan bruke for å finne mer informasjon, f.eks Sex og samfunn og ung.no

REFLEKSJONSOPPGAVE 2.1
Send inn svar

Trafikklyset: Hvor ville du ha plassert følgende atferd: Gutt (16) blotter seg for de andre på skolen. Dette skjer ofte i forbindelse i forbindelse med gym. Hvilken informasjon bør du skaffe deg for å kunne vurdere alvorligheten av atferden? (Som jo har stor betydning for hvilken hjelp man skal gi.)

Tilbakemelding til bruker.

RESSURSER

UNG.NO

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Sex og samfunn

Sex og samfunn er et gratis tilbud for alle under 25 år, uavhengig av bostedsadresse.

Tone B. Aanderaa snakker om kjærlighetstrappa og om samtykke.

Spilletid: 0:53

bottom of page