top of page

INNLEDNING

Bakgrunn

Denne e-læringen ønsker å øke helsesykepleiers kompetanse om sunn seksualitet og bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos ungdom i alderen 13-19 år. E-læringen gir guidet hjelp til håndtering av saker der barn har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. 

 

Kunnskap om temaet vil bidra til at tegn på skjevutvikling, krenkelser og overgrep kan oppdages på et tidlig tidspunkt slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Mange kan vegre seg for å gå inn på et område der barnets seksualitet så tydelig er i spill. Nettopp derfor er det viktig at vi tilbyr konkrete måter å forstå og å håndtere slike saker på. Årsakene til at barn og unge viser problematisk og skadelig seksuell atferd er ofte svært sammensatte og komplekse, og tverretatlig samarbeid vil være nødvendig for en god håndtering.

 

Seksuell atferd som bekymrer eller som kan medføre skade, kan benevnes på flere måter. Ofte passer det å beskrive atferden eller handlingen som grenseoverskridende eller krenkende. Hvilke begreper som egner seg best er avhengig av kontekst og formål. I denne veilederen brukes i hovedsak begrepene bekymringsfull, problematisk og skadelig seksuell atferd om alt som kan falle utenfor normen for god og sunn seksualitet hos unge. Vi oppfordrer likevel til bevissthet rundt valg av ord for å nyansere seksuelle handlinger mellom ungdom, og for å unngå stigmatisering og unødige belastninger for de involverte.

Det oppfordres til aktiv bruk av e-læringen og til å avsette tid på fagmøter til drøftinger og refleksjoner rundt forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser. Helsesykepleiere bør i samarbeid med ledelse utarbeide retningslinjer med navn og kontaktadresser til samarbeidsparter. 

 

E-læringen er utarbeidet av RVTS Midt etter anmodning og støtte fra Helsedirektoratet. Referansegruppen har bestått av representanter for Landsgruppa for helsesykepleiere, Helsedirektoratet, Kompetansesenteret for kjønn og seksualitet i Trondheim samt Sex og Samfunn. Forfattere er rådgiver Marita Sandvik og psykolog phd Oddfrid Skorpe ved RVTS Midt.

 

E-læringen kommer også tilgjengelig som nedlastbar PDF.

bottom of page