top of page

OPPBYGNING

Programmet er bygget opp etter samme prinsipper som et trafikklys. Her deles atferd inn i grønn, gul og rød. Den grønne atferden er uttrykk for en sunn seksualitet, den gule atferden blir betegnet som bekymringsfull eller problematisk, og rød atferd anses som skadelig for en selv og/eller andre. Det kan oppleves vanskelig både for det utsatte barnet/ungdommen og den som utfører atferden, å skille mellom lek som er sunn og en seksuell atferd som er problematisk eller skadelig. Også de voksne rundt kan bli usikker. Denne veilederen ønsker å gjøre helsesykepleiere tryggere i møte med barn og unges seksuelle utvikling og atferd. Trafikklyset er også brukt som et pedagogisk verktøy for å hjelpe oss å skille mellom sunn og usunn atferd, se www.seksuellatferd.no.

 

Veilederen består av en innledning, tre hoveddeler og en vedleggsdel:

  1. Sunn seksuell utvikling hos barn og unge

  2. Bekymringsfull og problematisk seksuell atferd

  3. Skadelig seksuell atferd

  4. Vedlegg

Estimert tid er angitt i parentes etter sidenavn. Estimatet er basert på en gjennomsnittlig lesetid på 200 ord per minutt.

Refleksjonsoppgave

Videosnutt-bonanza

bottom of page